Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se

Samhällets krisberedskap

297px stab6

rk stab

molos 1

molos 2
Bilderna på MOLOS fordon © Lars Möttönen, Borlänge


Intresserad av FRO:s civila verksamhet ?

Kontakta FRO Örebro för mera information om våran verksamhet.

Behov av utbildade signalister finns
inom många sektorer av den civila sektorn.

    Kan du inte signalera? Inget problem!
    FRO utbildar dej ! 

FRO och samhällets krisbergedskap
Den nya lagstiftningen, med krav på det civila samhället att klara både en fredstida krishantering såväl som en höjd beredskap i olika sammanhang, medför en ökad ansträngning av de redan idag begränsade resurser som myndigheter och organisationer disponerar. Frivilligorganisationerna kommer att spela en allt större roll i detta sammanhang för att komplettera och förstärka samhällets ordinarie resurser.
 

Länsstyrelser och kommuner
Det är denna grupp som kommer att bli vår största uppdragsgivare på den civila sidan i framtiden. Inom varje länsstyrelse organiseras nu för att snabbt kunna upprätta ledningscentraler för att kunna samordna och ev. leda insatser vid kriser inom det egna länet.
För FRO:s del kommer behov av resurspersonal att finnas på olika arbetsuppgifter inom sambandsområdet. Inom kommunerna kommer på ett liknande sätt behov av frivilla resurser att uppstå. En kommun har som regel ingen särskild personal avdelad för krishantering, med undantag för den lokala räddningstjänsten. När det gäller ledningsarbete och samband i dess olika former kommer det att finnas stora behov av både förstärkningspersonal, men också i olika sammanhang även behov av att upprätta separata reservsambandssystem.

Landstingen
Sjukvårdens resurser ansträngs mycket redan under de situationer som kan uppstå vid svåra fredstida kriser och katastrofer. Vid sådana tillfällen kan signalister från FRO tjänstgöra som resursförstärkning och komplettera ordinarie sjukvårdspersonal i olika sambandsbefattningar. FRO-signalisternas kunskaper i att hantera trådlösa sambandssystem
(VHF- och kortvågsradio) ger en ökad säkerhet för bibehållna kommunikationer om ordinarie system slås ut.
Datoriserad kommunikation ingår också som en viktig del i utbildningen. FRO erbjuder också utbildning till landstingens personal i hanteringen av ordinarie sambandsutrustningar.
 

Nationella SambandsEnheter (NSE)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bygger upp Nationella Sambandsenheter – NSE –

som ska kunna hjälpa till vid svåra påfrestningar i samhället. Enheterna utrustas med modern sambandsmaterel och ska kunna förstärka befintligt samband med kortvåg, satellitkommunikation eller genom att bygga tillfälliga repeaterstationer. En annan viktig uppgift är att kunna skapa utflyttade datanät. Varje NSE består av 36 man som normalt ska kunna verka under tio dygn upp till 15 mil från sin grupperingsort. FRO ansvarar för bemanning samt utbildning för personalen.

Närmsta NSE är i Karlstad.


Reservsamband (RSB)
Med upprinnelse i ett statligt uppdrag från Millenieskiftet, har FRO etablerat en teknisk kompetenspool, med personal i samtliga län och med utrustning för trådlös kommunikation både på radio och över Internet.
Målsättningen är att denna grupp av signalister, med hög kompetens i att snabbt kunna upprätta samband när samhällets ordinarie system sviktar, skall kunna vara basresursen när särskilda lösningar utformas på begäran av olika uppdragsgivare. Gruppen bedriver ett fortlöpande tränings- och utvecklingsarbete av de egna systemen
 

Svenska Kraftnät (MOLOS)
Inom Sv. Kraftnät har skapats resurser att snabbt kunna skicka ut röjningspatruller för rensning av kraftledningsgator när stormar och snöoväder åstadkommer strömbortfall i delar av landet. För att effektivt kunna leda detta arbete behövs ett säkert samband mellan lednings-centralen och röjningsgrupperna.
 

FRO har fått uppdraget att rekrytera och utbilda personal för att bemanna  särskilda sambandsfordon, som utrustats med modern utrustning för trådlös kommunikation, både för tal och dataöverföring. Svenska Kraftnät har med erfarenhet av insatserna efter orkanen Gudrun beslutat att anskaffa flera liknande grupper och fördela dessa regionalt. Även Vägverket upprättar understödsgrupper liknande MOLOS För närmare upplysningar kontakta:
 

Thomas Åberg
Moloshandläggare FRO
molos@fro.se
 

 
 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök